28. Feb 2023Android

Jetpack Compose Basics – Naučte se správně používat Snackbar

Snackbar je součást uživatelského rozhraní, která poskytuje krátké zprávy ve spodní části obrazovky. Slouží k informování uživatelů o tom, že aplikace provedla nebo provede nějakou akci. V jednom okamžiku lze použít pouze jeden snackbar a musí obsahovat pouze jednu akci, která je volitelná.

Peter ŠulyAndroid developer

Tato jednoduchá komponenta se skládá ze zprávy (1), kontejneru (2) a volitelného akčního tlačítka (3). Zpráva může mít maximálně 2 řádky.

Anatómia snackbaru, ako je uvedené v usmerneniach k dizajnu materiálov
Anatomie snackbaru, jak je popsána v pokynech pro design materiálůhttps://material.io/components/snackbars#anatomy
Príklad použitia snackbaru
Príklad použitia snackbaru

Snackbar v Jetpack Compose

Snackbar

V Jetpack Compose je composable funkce s názvem Snackbar. Je to jen vizuální reprezentace snackbaru definovaného v pokynech Material designu, bez možnosti zobrazit nebo skrýt a bez animací. Obvykle je třeba použít SnackbarHost.

SnackbarHost

Tato komponenta je zodpovědná za zobrazování snackbaru (nebo jeho skrytí po definované době) a za jeho animace. Jednoduše řečeno, SnackbarHost je wrapper výše uvedeného Snackbaru. K tomu jsou zapotřebí 3 parametry:

 • hostState – tento parametr je uveden níže
 • modifier – používá se pro změny ze strany volajícího
 • snackbar – composable funkce, která získává SnackbarData, v předvoleném nastavení pouze Snackbar composable. Pokud vás to zajímá, SnackbarData je rozhraní sestávající ze zprávy, štítku akce a doby trvání snackbaru.
 • hostState – tento parametr je popsán níže
@Composable
fun SnackbarHost(
  hostState: SnackbarHostState,
  modifier: Modifier = Modifier,
  snackbar: @Composable (SnackbarData) -> Unit = { Snackbar(it) }
)

SnackbarHostState

Jak napovídá popisný název třídy, slouží k ovládání stavu SnackbarHost. Podle pokynů Material designu by měl být v daném okamžiku zobrazen pouze jeden snackbar, ostatní jsou v pořadí a budou zobrazeny později pomocí SnackbarHostState.

Jediným povinným parametrem SnackbarHostState je hostState, který lze snadno získat pomocí konstruktoru. Pak můžete SnackbarHost jednoduše umístit kamkoli chcete. Snackbar se ale stále nezobrazuje, tak jak to mám udělat?

val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
.
.
.
SnackbarHost(hostState = snackbarHostState)

Jak zobrazit snackbar v Jetpack Compose?

Snackbar se zobrazí jako reakce na něco, v našem případě je tím „něčím“ kliknutí na tlačítko. ShowSnackbar je suspend funkce, takže je zapotřebí coroutine scope. Coroutine scope programu si musíte zapamatovat mimo funkce onClick, protože po zrušení rozsahu se snackbar odstraní z fronty.

@Composable
fun SnackbarScreen() {
  val scope = rememberCoroutineScope()
  val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
  .
  .
  .
  FloatingActionButton(
    onClick = {
	  //Important part here
      scope.launch {
        snackbarHostState.showSnackbar("Hello there")
      }
	  //
    },
    content = { Icon(imageVector = Icons.Default.Add, contentDescription = "") }
  )
	
  SnackbarHost(hostState = snackbarHostState)
}

Vlastní snackbar v Jetpack Compose

Tady je důležité upravit parametr SnackbarHost. Bez našich úprav se použije předvolený Snackbar composable. Pomocí níže uvedeného kódu se použije náš design snackbaru, ale předvolené chování snackbaru bude zachováno.

SnackbarHost(
  modifier = Modifier.align(Alignment.BottomCenter),
  hostState = snackbarHostState,
  snackbar = { snackbarData: SnackbarData ->
    Card(
      shape = RoundedCornerShape(8.dp),
      border = BorderStroke(2.dp, Color.White),
      modifier = Modifier
        .padding(16.dp)
        .wrapContentSize()
    ) {
      Column(
        modifier = Modifier.padding(8.dp),
        verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(4.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
      ) {
        Icon(imageVector = Icons.Default.Notifications, contentDescription = "")
        Text(text = snackbarData.message)
      }
    }
  }
)
Vlastní snackbar z výše uvedeného příkladu
Vlastní snackbar z výše uvedeného příkladu

Další články ze série Jetpack Compose Basics:

Peter ŠulyAndroid developer