28. Feb 2023Android

Jetpack Compose Basics – Jak načítat obrázky z Bitmapy, Vectoru, Painteru nebo URL pomocí funkce Coil

Obrázky a ikony jsou zásadní součástí uživatelského rozhraní vaší aplikace. Používají se hlavně k vizuálnímu vyjádření akcí. Pomáhají vytvářet celkový dojem z vaší aplikace a dělají ji jedinečnou. Jak s nimi pracovat v Jetpack Compose? Pojďme se na to podívat!

Peter ŠulyAndroid developer

Jetpack Compose jsou ve výchozím nastavení k dispozici 3 typy image composables. První bere jako parametr bitmapu, druhý vektor a poslední painter. Tyto funkce mají mnoho společných parametrů.

@Composable
fun Image(
  //bitmap or vector or painter
  contentDescription: String?,
  modifier: Modifier = Modifier,
  alignment: Alignment = Alignment.Center,
  contentScale: ContentScale = ContentScale.Fit,
  alpha: Float = DefaultAlpha,
  colorFilter: ColorFilter? = null
)
 • contentDescription – text používaný v accesibility k popisu obsahu obrázku
 • modifier – slouží k provádění změn z caller side
 • alignment – slouží k umístění obrázku v daných mezích
 • contentScale – slouží k určení poměru stran. Možné hodnoty jsou None, FillBounds, Inside, Fit, FillWidth, FillHeight nebo Crop.
 • alpha – volitelná neprůhlednost
 • colorFilter – při vykreslení se na obrázek použije zadaný filtr

Načtení obrázku z Bitmapy

Tento úryvek kódu se načte a zobrazí danou bitmapu.

val bitmap = getBitmapFromYourSource()
Image(
  bitmap = bitmap, 
  contentDescription = "Cat"
)

Načítání obrázku z Vectoru

Tento úryvek kódu se načte a zobrazí daný vektor, např. ikonu.

Načtení obrázku z Painteru

To je nejzajímavější část. Bitmapa i vektor používají tento typ composables na pozadí. Existuje mnoho předdefinovaných painterů, např. ColorPainter, který kreslí definovanou barvou v mezích.

Image(
  painter = ColorPainter(Color.Yellow), 
  contentDescription = "Yellow rectangle"
)

Načítání obrázku z URL

Pravděpodobně nemáte všechny obrázky použité v aplikaci uloženy lokálně. Pokud vaše aplikace pracuje s API, které vám odesílá adresu URL obrázku, budete ji muset načíst z internetu. Tady byste měli použít kteroukoli z dostupných knihoven.

Krátce před vydáním první stabilní verze Jetpack Compose oznámili vývojáři programu Coil image loader, že jejich knihovna plně spolupracuje s Compose. Než se objevila tato možnost, nejlepším řešením bylo použití knihovny Accompanist.

Coil má spoustu skvělých funkcí a na pozadí implementuje i rozhraní API pro paintery.

Jak použít Coil k načtení obrázku ze serveru?

Co když chceme tento typ „rozložení“ v aplikacích, kde získáváme obrázky jako URL? Je to vážně jednoduché, stačí si zapamatovat painter a hodit ho jako parametr do Image composable.

Happy kitty with photo
Row(
  modifier = Modifier.padding(16.dp),
  horizontalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
) {
  //Important image loading part
  //Remembering of painter
  val painter = rememberImagePainter(data = cat.photoUrl)
	
  Image(
    modifier = Modifier
      .size(100.dp)
      .clip(RoundedCornerShape(16.dp)),
    //Use painter in Image composable
    painter = painter,
    contentDescription = "Cat"
  )
  //Rest of compose code
}

Již dříve jsme zmínili, že Coil má spoustu skvělých funkcí, např. škálování, transformace, ukládání do cache, bitmap polling..., v podstatě všechno, co budete potřebovat. Jejich použití je snadné, stačí zavolat požadovanou funkci do Builderu. Ty používáme většinu času.

val painter = rememberImagePainter(
  data = url,
  builder = {
    crossfade(true) //Crossfade animation between images
    placeholder(R.drawable.ic_image_loading) //Used while loading
    fallback(R.drawable.ic_empty) //Used if data is null
    error(R.drawable.ic_empty) //Used when loading returns with error
  }
)

Voilà, obrázky se teď načítají téměř bez námahy.

Další články ze série Jetpack Compose Basics:

Peter ŠulyAndroid developer