GoodRequest

Memorandum o ochraně údajů

Ochrana soukromí a bezpečnost zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracování osobních údajů subjektů údajů dodržujeme platné právní předpisy a zajišťujeme jejich ochranu v maximální možné míře.

Toto memorandum o zásadách ochrany osobních údajů (dále jen "memorandum") vám poskytne informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak se na nás můžete obrátit v případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si informace obsažené v tomto memorandu pečlivě přečetli.

1. O nás

Společnost GoodRequest, s.r.o. (dále jen "GoodRequest") se zaměřuje především na vývoj mobilních aplikací, webových řešení, ale i funkční UI/UX design a kompletní podporu produktu po jeho vytvoření. Vytváříme unikátní mobilní a webové aplikace s důrazem na minimalistický design a použitelnost. Naším cílem je proměnit vaše nápady v úspěšný produkt.

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy Slovenské republiky, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR), zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími právními předpisy.

Provozovatelem informačních systémů, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje našich klientů, jejich zákazníků a dalších subjektů, je společnost GoodRequest, s.r.o. se sídlem Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 47 419 971, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 60761/L.

2. Jaké údaje o vás zpracováváme?

Za osobní údaje se považují údaje, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu. To znamená, že se nejedná pouze o známé identifikátory, jako je jméno, příjmení nebo datum narození. GDPR definuje osobní údaje jako veškeré informace, které vedou k identifikaci fyzické osoby. Každá fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, je považována za subjekt údajů s příslušnými právy k těmto osobním údajům.

Pokud jste naším klientem, zpracováváme vaše osobní údaje pouze za účelem poskytnutí profesionálních služeb a kvalitního produktu, přičemž rozsah těchto osobních údajů je dán obsahem našeho smluvního vztahu nebo obecně platnými právními předpisy. Obecně však platí, že zpracováváme pouze údaje jako jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje nám rovněž poskytujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na adrese www.goodrequest.com. Pokud se však jedná o kontaktní údaje osoby, jejímž prostřednictvím s vámi komunikujeme, nevztahuje se na tyto údaje GDPR. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, je seznam nebo rozsah údajů uveden přímo v souhlasu v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Pokud jste zákazníkem našeho klienta, pro kterého jsme vyvinuli mobilní aplikaci nebo webovou platformu, rozsah a typy osobních údajů určuje náš klient jako provozovatel produktu. Zpravidla se však jedná o osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa, fotografie, telefonní číslo, GPS poloha nebo věk. Rozsah a účel zpracování těchto údajů určuje náš klient, který také určuje, v jakém rozsahu budeme tyto údaje jako zpracovatel zpracovávat.

3. Za jakým účelem vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel. Většina našich operací zpracování je odůvodněna tím, že vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu, kterou jste si od nás vyžádali v souvislosti s realizací konkrétního projektu. Osobní údaje od vás tedy získáváme za účelem uzavření a plnění našeho smluvního vztahu. Je proto důležité, abyste nám poskytli úplné, správné, aktuální a pravdivé osobní údaje.

Osobní údaje našich klientů nebo potenciálních klientů zpracováváme ve společnosti GoodRequest pro různé účely, především pro účely, které spadají do následujících kategorií:

 • identifikace a registrace klientů
 • uzavírání a plnění smluvních vztahů (realizace projektu).
 • registrace zákazníků v interním systému CRM
 • plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů

4. Chráníme údaje našich klientů a zákazníků našich klientů

Společnost GoodRequest má přísná pravidla upravující podmínky, za kterých mají naši zaměstnanci nebo jiné oprávněné osoby přístup k údajům našich klientů nebo zákazníků, k nimž máme přístup v rámci projektů, které realizujeme pro naše klienty.

Osobní údaje zpracováváme pomocí automatizovaných prostředků zpracování v našich informačních systémech, které jsou zabezpečeny a chráněny v souladu s příslušnými bezpečnostními standardy a předpisy o ochraně osobních údajů a plně odpovídají zásadám integrity, dostupnosti, důvěrnosti a bezpečnosti podle GDPR.

Oprávnění zpracovávat osobní údaje jménem společnosti GoodRequest vyplývá z pracovního poměru našich zaměstnanců k nám a z obecně závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci mají přísně regulovaná dvoustupňová přístupová oprávnění k jednotlivým systémům, v nichž jsou zpracovávány osobní údaje našich klientů a jejich zákazníků.

Při zpracování vašich údajů jsme povinni dodržovat určité povinnosti. Mezi nejdůležitější povinnosti, které dodržujeme, patří:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme a shromažďujeme pouze pro výslovné a legitimní účely a pouze po dobu trvání účelu, pro který jsme osobní údaje shromáždili.
 • Do vašeho práva na soukromí nezasahujeme vědomě ani nezákonně.
 • Vaše osobní údaje chráníme před ztrátou, zničením a zneužitím.
 • Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a nesmějí sdělovat osobní údaje zákazníků třetím stranám.

5. Kam vaše osobní údaje putují (kategorie příjemců)

Osobní údaje našich klientů nejsou zveřejňovány mimo společnost GoodRequest, s výjimkou případů, kdy jsme k tomu povinni na základě vašeho souhlasu nebo platných právních předpisů. To znamená, že osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo poskytnuty jiným třetím stranám nebo příjemcům, pokud nám to ukládá zákon, přímo vykonatelný právně závazný akt Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána.

Osobní údaje našich klientů nepředáváme bezdůvodně žádným subjektům. Je však nutné, aby některé osobní údaje byly zpřístupněny předem určené skupině příjemců osobních údajů. Je tomu tak v případě, že vaše údaje zpřístupňujeme poskytovatelům služeb, s nimiž spolupracujeme, například našim spolupracovníkům v rámci jejich samostatné výdělečné činnosti, externím účetním a právním službám. Dále můžeme vaše údaje zpřístupnit v souvislosti se zajišťováním IT správy našich informačních systémů nebo domény www.goodrequest.com. Důvody pro takové zpřístupnění údajů našich klientů tedy mohou být následující:

 • Záznamy o vztazích s klienty: Atlassian Pty Ltd
 • Mzdy a lidské zdroje: Google Inc.

V případě jakékoli fyzické nebo právnické osoby, které sdělujeme osobní údaje a která je zpracovává naším jménem jako zástupce, dbáme na dodržování a splnění bezpečnostních požadavků týkajících se zpracování osobních údajů.

6. Jaká práva mají subjekty údajů

Ve společnosti GoodRequest vynakládáme veškeré úsilí, abychom náležitě zohlednili práva našich klientů jakožto subjektů údajů. Zároveň jsme však připraveni reagovat i na požadavky zákazníků našich klientů, které by mohly být adresovány našim klientům, a to plně v souladu s GDPR.

Máte právo na přístup ke svým údajům

Jste-li naším klientem, máte právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo k těmto údajům získat přístup. V podobném rozsahu můžeme údaje zpřístupnit také na žádost zákazníků našich klientů. V tomto ohledu jsme připraveni poskytnout následující informace:

 • identifikační a kontaktní údaje společnosti GoodRequest
 • účely zpracování
 • kategorie osobních údajů
 • kategorie příjemců vašich údajů
 • zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu.
 • doby zpracování dat
 • informace o zdroji, ze kterého jsme získali vaše osobní údaje.
 • informace o právu vznést námitku, vymazat a omezit osobní údaje.

Máte právo na opravu svých údajů.

Může se stát, že některé informace, které o našich klientech uchováváme, nejsou správné nebo přestaly být správné. Samozřejmě se však neobejdeme bez vaší spolupráce. Z tohoto důvodu je důležité, abyste nás neprodleně informovali o všech změnách vašich osobních údajů. Jako subjekt údajů nesete odpovědnost za správnost, aktuálnost, úplnost a pravdivost osobních údajů, které jste společnosti GoodRequest poskytli.

Jako náš klient máte právo na opravu svých nesprávných a neaktuálních osobních údajů v našich informačních systémech. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat, pokud jste zjistili, že o vás vedeme nesprávné nebo neaktuální údaje.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom v určitých případech zpracovávali vaše osobní údaje, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Vaše právo vznést námitku platí zejména v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněného zájmu na naší straně.

Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje používali k přímému marketingu v souvislosti s oslovováním s nabídkou našich služeb, můžete změnit své marketingové preference tak, abychom vaše údaje k tomuto účelu již nepoužívali.

Máte právo požádat o omezení zpracování svých údajů.

Za určitých okolností může dojít k tomu, že již neexistuje důvod pro zpracování vašich osobních údajů.

Máte právo na výmaz svých údajů

Pokud se domníváte, že některé údaje týkající se vaší osoby zpracováváme protiprávně, máte právo požadovat, abychom označené údaje vymazali. V této souvislosti jste jako zákazník povinni prokázat protiprávnost zpracování na základě příslušných dokumentů.

Máte právo na přenos svých údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v elektronické podobě ve strukturovaném formátu. Máte právo nás požádat o předání vašich údajů jinému subjektu, který řádně uvedete v žádosti obdržené na adrese: privacy@goodrequest.com, včetně e-mailové adresy třetí strany.

Jak uplatnit svá práva v souvislosti s osobními údaji

Jako naši klienti můžete uplatnit všechna svá práva na své osobní údaje u společnosti GoodRequest zasláním žádosti na adresu:

E-mailová adresa: privacy@goodrequest.com

Korespondenční adresa: GoodRequest, s.r.o. Murgašova 2/243 010 01 Žilina

Společnost GoodRequest si podle GDPR vyhrazuje právo vyžádat si identifikační údaje subjektu údajů, aby byla zajištěna dostatečná identifikace osoby žadatele za účelem ochrany práv subjektů údajů.

Společnost GoodRequest má na zpracování žádosti lhůtu jednoho měsíce od data přijetí žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce s ohledem na složitost žádosti a počet žádostí. Společnost GoodRequest informuje žadatele o každém takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody zmeškání lhůty. V takovém případě je žadatel o prodloužení lhůty informován formou, kterou si zvolil pro obdržení odpovědi na svou žádost.

Informace požadované žadatelem v souvislosti s touto žádostí se poskytují bezplatně. Pokud je žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu její opakující se povahy, má GoodRequest právo buď (i) účtovat přiměřený poplatek s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informace, oznámení nebo provedení požadovaného úkonu, nebo (ii) odmítnout žádost vyřídit.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva na osobní údaje nebo že byly porušeny podmínky zpracování vašich údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

7. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme a chráníme po dobu vyžadovanou platnými právními předpisy nebo v případě osobních údajů zpracovávaných na základě vašeho souhlasu po dobu, na kterou jste nám dali souhlas. Pokud je právním základem zpracování vašich osobních údajů plnění smluvního závazku, budeme vaše údaje zpracovávat minimálně do doby splnění naší služby. I po dokončení služby, kterou jste si u nás objednali, je však nutné zpracovávat vaše osobní údaje z důvodu potřeby zajištění správy námi vytvořeného produktu. Doby uchovávání se liší v závislosti na konkrétním účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.

Očekávané doby uchovávání osobních údajů:

ÚčelPrávní základDoba odkladu po splnění účelu/ukončení činnostiIdentifikace a registrace klientůPlnění smlouvy5 letSmluvní vztahy (realizace projektu)Plnění smlouvy5 letEvidence zákazníků v rámci interního systému CRMPlnění smlouvy5 letDaňové a účetní předpisy10 let.

8. Zpracování vašich osobních údajů na základě souhlasu

Čas od času vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem prezentace naší společnosti. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete na adrese privacy@goodrequest.com.

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, nemůžeme vás nutit, abyste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, a máte právo odmítnout poskytnutí svých osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, které nejsou zodpovězeny v tomto dokumentu, kontaktujte nás na adrese privacy@goodrequest.com.