28. Feb 2023Android

Jetpack Compose Basics –⁠ Jak používat text field composables pro splnění specifikace Material designu

Textové pole je součást uživatelského rozhraní, která umožňuje uživatelům zadávat textové informace, zpravidla ve formulářích. V Material designu jsou dva typy textových polí: vyplněná textová pole nebo obrysová textová pole. Obě poskytují stejné funkce, takže váš výběr by měl být založený na stylových preferencích. Kombinovat je se nedoporučuje.

Peter ŠulyAndroid developer
Oba typy textových polí se skládají z kontejneru (1), volitelné úvodní ikony (2), štítku (3), vstupního textu (4), volitelné koncové ikony (5), indikátoru aktivace (6) a volitelného pomocného textu (7).

Obrysové textové pole v Jetpack Compose

Compose poskytuje OutlinedTextField, které je composable tak, aby splňovalo specifikaci Material designu. Bez dalšího přizpůsobení vypadá OutlinedTextField takto

Tento composable má asi 20 parametrů, ale pouze dva z nich jsou povinné.

 • value – text zobrazený v textovém poli
 • onValueChange – callback se spustí, když vstupní služba aktualizuje text, který je parametrem callbacku
   
@Composable
fun OutlinedTextField(
  value: String,
  onValueChange: (String) -> Unit,
  modifier: Modifier = Modifier,
  enabled: Boolean = true,
  readOnly: Boolean = false,
  textStyle: TextStyle = LocalTextStyle.current,
  label: @Composable (() -> Unit)? = null,
  placeholder: @Composable (() -> Unit)? = null,
  leadingIcon: @Composable (() -> Unit)? = null,
  trailingIcon: @Composable (() -> Unit)? = null,
  isError: Boolean = false,
  visualTransformation: VisualTransformation = VisualTransformation.None,
  keyboardOptions: KeyboardOptions = KeyboardOptions.Default,
  keyboardActions: KeyboardActions = KeyboardActions.Default,
  singleLine: Boolean = false,
  maxLines: Int = Int.MAX_VALUE,
  interactionSource: MutableInteractionSource = remember { MutableInteractionSource() },
  shape: Shape = MaterialTheme.shapes.small,
  colors: TextFieldColors = TextFieldDefaults.outlinedTextFieldColors()
)

Volitelné parametry, které je možné přizpůsobit, jsou:

 • modifier – používá se pro změny ze strany volajícího
 • enabled – boolean, který určuje, zda je textové pole ve stavu enabled. Pokud je povolena možnost false, textové pole nelze upravovat, aktivovat ani vybírat.
 • readOnly – pokud je parametr true, text v poli je možné aktivovat a uživatel ho může kopírovat, ale nemůže ho upravovat
 • styl textu – styl vstupního textu. Dá se snadno upravit například takto ⬇️
 • label – štítek, který se má zobrazit uvnitř kontejneru nebo v aktivovaném stavu na vrchu kontejneru. Dá se použít takto ⬇️
label = { Text(text = "Label for text") }

 

 • placeholder – zástupný symbol, který se má zobrazit, pokud je pole prázdné
placeholder = { Text(text = "Placeholder for text") }

 

 • leadingIcon – composables, které se mají zobrazit na začátku pole
leadingIcon = { Icon(imageVector = Icons.Default.Info, contentDescription = "") }

//OR

leadingIcon = { Text(text = "$") }

 

 • trailingIcon – v podstatě totéž jako leaderIcon, ale na konci pole
 • isError – označuje, zda je aktuální textová hodnota v chybovém stavu. Pokud je nastavena na hodnotu true, štítek chyby a koncová ikona se zobrazí v barvě chyby. Pokud není zadán žádný štítek ani koncová ikona, bude v barvě chyby zobrazen pouze kontejner.

 

 • visualTransformation – transformuje vizuální reprezentaci vstupní hodnoty, například zobrazuje „*“ při zadávání hesla. Pro tento případ použití existuje PasswordVisualTransformation, ale je snadné implementovat svůj vlastní
visualTransformation = PasswordVisualTransformation()
 • keyboardOptions – možnosti softwarové klávesnice, které slouží ke konfiguraci KeyboardType, ImeAction a dalších parametrů
keyboardOptions = KeyboardOptions.Default.copy(
  capitalization = KeyboardCapitalization.Words,
  autoCorrect = false,
  keyboardType = KeyboardType.Text,
  imeAction = ImeAction.Search
)
 • keyboardActions – když vstupní služba odešle akci, zavolá se odpovídající callback
keyboardActions = KeyboardActions(
  onAny = {} // do when ANY of ime actions is emitted
)

//OR

keyboardActions = KeyboardActions(
  onDone = {}, // do when SPECIFIED action is emitted
  onSearch = {},
  .
  .
}
 • singleLine – zda má být text pouze na jednom řádku s horizontálním posouváním. Parametr maxLines se ignoruje, pokud je hodnota singleLine true
 • maxLines – maximální počet řádků
 • actionSource – MutableInteractionSource reprezentující proud interakcí pro tuto composable složku. Dá se použít ke sledování interakcí a přizpůsobení vzhledu nebo chování skládatelných skladeb.
 • shape – tvar okraje polí
 • colors – instance objektu TextFieldColors, který určuje barvu částí pole. Dají se snadno změnit tímto způsobem ⬇️
colors = TextFieldDefaults.outlinedTextFieldColors(
  focusedBorderColor = Color.Yellow,
  leadingIconColor = Color.Yellow
)

Vyplněné textové pole v Jetpack Compose

Compose poskytuje textové pole, které se dá sestavit tak, aby splňovalo specifikaci Material designu pro vyplněné textové pole. Bez dalších úprav vypadá textové pole takto:

Všechny parametry composable funkce TextField jsou stejné jako u OutlinedTextField (kromě jiného tvaru a barev) a mají stejné použití.

Pole TextField, které je nastaveno na hodnotu false

Textové pole se štítkem

Textové pole s úvodní ikonou

TextField v chybovém stavu

Další články ze série Jetpack Compose Basics:

Peter ŠulyAndroid developer