GoodRequest

Manifest

Manifest spoločnosti GoodRequest

Ako spoločnosť GoodRequest sa venujeme od roku 2013 dizajnu a vývoju digitálnych produktov. Spolupracujeme s globálne známymi a uznávanými značkami na Slovensku, Európe i vo svete. Spoločne vytvárame mobilné aplikácie, webové riešenia a informačné systémy v oblastiach ako sú fintech, šport, zdravie, elektromobilita, biometria a ďalšie.

Svojho postavenia v spoločnosti i na trhu sme si vedomí a preto za svoje správanie a vystupovanie prijímame plnú zodpovednosť. Chceme byť odvetvím aj verejnosťou vnímaní ako príkladný zamestnávateľ, partner a férová a zodpovedná firma.

Ako spoločnosť dodržiavame vysoký štandard zodpovednosti a etiky vo všetkom, čo robíme. Veríme, že náš úspech sa nemeria len finančnými výsledkami, ale aj pozitívnym vplyvom, ktorý máme na našu komunitu a svet okolo nás. Preto sme hrdí, že nás Nadácia Pontis ocenila v rámci iniciatívy Via Bona Slovakia ako zodpovednú malú/strednú firmu na pre rok 2021.

Vytvorili sme preto manifest obsahujúci 7 kľúčových bodov, na základe ktorých sa zaväzujeme konať a vystupovať pri každej činnosti voči partnerom, zamestnancom, komunite i verejnosti. Je vytvorený v súlade s našimi firemnými hodnotami, všeobecne uznávanými pravidlami, morálkou a zásadami podnikania.

Vytvorenie, dodržiavanie a praktické aplikovanie jednotlivých bodov manifestu je naším slobodným rozhodnutím.

1. GoodRequest a partneri

 • Partnerské vzťahy zakladáme na dôvere, úcte, spoločných hodnotách.
 • Ku každému partnerovi pristupujeme diskrétne, korektne a zdvorilo. 
 • Neakceptujeme žiadnu formu predsudkov, zvýhodňovania ani diskrimináciu. 
 • Všetky informácie, ktoré nám partner poskytne, alebo vzniknú počas partnerského vzťahu vnímame ako dôverné.  Podľa toho s nimi aj zaobchádzame.
 • Informácie, ktorými sa prezentujeme, alebo ich poskytujeme priamo partnerom sú úplné, pravdivé, neskreslené a férové.

 

2. GoodRequest a zamestnanci

 • Záleží nám na tom, aby boli naši zamestnanci v čo najväčšej miere stotožnení s našimi zásadami, hodnotami a názormi.
 • Dbáme na rozvoj a úroveň etického správania našich zamestnancov a dodávateľov. 
 • Pri výbere zamestnancov sa orientujeme podľa odbornosti a hodnotovej stotožnenosti, nie podľa pohlavia, náboženstva, veku, stavu, sexuálnej orientácie alebo rasy. Žiadnu formu diskriminácie pri výbere zamestnancov, alebo počas trvania pracovného pomeru, netolerujeme. 
 • Všetky zamestnanecké vzťahy sú uzatvorené na základe pracovnej zmluvy spĺňajúcej právne predpisy. 
 • Zamestnancom je v riadnom termíne na základe pracovnej zmluvy vyplatená primeraná mzda za vykonanú prácu. 
 • Ku každému zamestnancovi sa správame s úctou, rešpektom a pochopením. Netolerujeme žiadne formy hrubého fyzického či verbálneho zaobchádzania. 
 • Flexibilita pracovného času a miesta je pre nás dôležitou súčasťou každodenného fungovania. Vzťahy so zamestnancami sú založené na dôvere. Je preto len na zamestnancovi aký čas a miesto si na prácu zvolí.
 • O psychické a fyzické zdravie zamestnancov sa snažíme starať viacerými spôsobmi. Finančne, organižačne či formou iných benefitov podporujeme športové aktivity. Naši zamestnanci majú prístup k bezplatnej, anonymnej psychologickej podpore. Taktiež prístup k webinárom orientovaným na psychologický wellbeing a aktuálne témy, ktoré môžu rezonovať psychickým zdravím. 
 • S manažmentom a vedením môže každý zamestnanec otvorene a bez obáv či diskriminácie komunikovať, prinášať nápady, pripomienky i kritiku. Záleží nám na tom, aby vždy vyhral ten najlepší nápad.
 • V GoodRequest nie je zamestnaná žiadna osoba, ktorá by nedosahovala minimálny zákonný vek povolený pre jej zamestnanie. Zároveň detskú či nútenú prácu neakceptujeme. Neuzatvárame zmluvy s dodávateľmi, ktorí tento druh práce podporujú či praktikujú.
 • Dbáme na to, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov či sporom. V prípade, že by k nejakému došlo,  je v záujme spoločnosti riešiť ho kultivovane v konštruktívnom dialógu. 
 • Uvedomujeme si, že neustále vzdelávanie je kľúčom k tomu, aby sme budovali úspešnú spoločnosť. Zaviazali sme sa preto k vytváraniu podmienok vhodných pre kontinuálne vzdelávanie a isté % času každého zamestnanca i manažéra je vyčlenené pre jeho rozvoj. 

3. GoodRequest a konkurencia

 • Konkurenciu v odvetví podporujeme. Nesúhlasíme s nekalými praktikami či nespravodlivou súťažou, ktoré by nám umožnili takto nadobudnúť konkurenčnú výhodu. Takéto správanie vnímame ako neprijateľné a rozvracajúce trh.
 • V rámci svojho konania sa vyhýbame akýmkoľvek konfliktom záujmov, nekalému správaniu či korupcii. 
 • Úspešné, čestné a odborne zdatné firmy v odvetví nevnímame ako hrozbu, ale ako partnerov, od ktorých sa môžeme veľa naučiť či budovať komunitu. 
 • Predchádzajúce tvrdenie možno demonštrovať aj na našom členstve v organizáciách:
  • IT kraj združujúcej IT firmy v Žilinskom kraji, 
  • Slovensko.digital, ktorí spájajú férové a odborné firmy v IT odvetví
  • SAPIE združujúcich podnikateľov z inovatívnych odvetví
 • Zároveň čestne prehlasujeme, že sme ako spoločnosť neboli nikdy za nekalé praktiky potrestaní či stíhaní.

 

4. GoodRequest a spoločenská zodpovednosť

 • V rámci svojej každodennej činnosti aplikujeme v praxi postupy pre recykláciu materiálov. Zároveň sú zamestnancom poskytnuté všetky potrebné pomôcky, zariadenia a informácie, aby odpadu predchádzali a so vzniknutým zodpovedne zaobchádzali. 
 • Bežnou súčasťou nášho fungovania v office-och je recyklovanie, triedenie, možnosť odovzdať elektroodpad, či použité zubné kefky. O všetok vzniknutý odpad sa ako firma zodpovedne postaráme. 
 • V rámci ekologických aktivít sa pravidelne zapájame, alebo iniciujeme dobrovoľnícke akcie v rámci ktorých sa o svoje okolie a prírodu staráme, čístíme ju. Taktiež finančne, či materiálne podporujeme organizácie, ktoré takéto aktivity organizujú.
 • Venujeme sa Pro bono projektom, kde vieme pomôcť expertízou (napr. web pre organizáciu Cesta von, alebo stomatolog.help pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine). Tam kde nevieme pomôcť expertízou sa snažíme pomôcť finančne, materiálne, alebo vyjadrením postoja / podpory. V dôležitých témach nechceme zaujať "neutrálny postoj" ale jasné stanovisko.
 • Uvedomujeme si svoje šťastie a preto sú nám zdieľanie a pomoc blízke. V rámci interného projektu Kindness vyberáme každý mesiac spoločne projekty, ktoré finančne, alebo inak, podporíme. 
 • Výber prebieha spoločne a sústredíme sa na primárne na projekty súvisiace so vzdelávaním, pomocou v komunite a bojom proti chudobe.
 • Suma či iná forma pomoci je verejne a transparentne prezentovaná. 

5. GoodRequest a komunita, vzdelávacie inštitúcie

 • Uvedomujeme si, že mnoho z nadobudnutých vedomostí sme získali a získavame v komunite. Preto sa snažíme ju budovať a zdieľať v rámci nej získané znalosti. 
 • V rámci komunity vývojárov a dizajnérov organizujeme workshopy, prednášky a meetupy. Zároveň sa zúčastňujeme ako hostia ďalších. 
 • Na Slovensko sme ako prví priniesli komunitné skupiny Figma a Kotlin. Sme hlavným partnerom prvého DSC na Žilinskej univerzite. Pre dizajnovú komunitu v rámci Žilinského kraja sme vytvorili organizáciu zaDesign. 
 • Našu odbornosť, skúsenosti a znalosti z praxe odovzdávame v rámci prednášok, učebných predmetov, spolupráce na záverečných prácach a ďalších vzdelávacích aktivítách študentom na základných, stredných i vysokých školách. 
 • Aktivity pre študentov, juniorov aj skúsených developerov, dizajnérov a manažérov spájame v iniciatívne GoodRequest Academy. 

6. Správanie, zásady a pravidlá manažmentu v GoodRequest

 • Cieľom manažmentu spoločnosti je predstavovať model správania a konania pre ostatných členov tímu. Zodpovednosti sa nezbavujeme, ale naopak veľmi dobre si ju uvedomujeme. 
 • Manažment poskytuje všetkým členom tímu informácie transparentne, pravidelne a otvorene. 

7. Zdravie a bezpečnosť pri práci v GoodRequest

 • Zamestnancom zabezpečujeme zdravé, príjemné a bezpečné pracovné prostredie v súlade s medzinárodnými štandardmi a zákonmi. 
 • Poskytované sú aj primerané informácie, školenia a ochranné pracovné prostriedky.
 • Každý zamestnanec absolvoval školenie Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spolu s informáciami o prvej pomoci a požiarnej ochrane.


 

Hodnoty a vízia spoločnosti

Našou víziou je: Vytvárať riešenia, ktoré posúvajú hranice, tvoria príležitosti a zlepšujú kvalitu života.” Prístup k napĺňaniu tejto vízie je zahrnutý v troch hodnotách - pilieroch, na ktorých stojí GoodRequest. 

Lead by example

Nebojíme sa viesť príkladom. Iniciujeme zmenu, ktorú chceme vidieť vo svete. V práci dodávame viac ako klient očakáva. Rozmýšľame ďalej než v rámci zadania. Veci, ktoré robíme, sú správne, nie jednoduché a napĺňajú nás.  

Pre spoločnosť prinášame hodnotu a v našej práci vidíme zmysel. Neuspokojíme sa so statusom quo a myslíme out-of-the-box. Definuje nás posúvanie hraníc. Zmien sa nebojíme, ale vyhľadávame ich. 

Build to last

Chceme aby to čo tvoríme pretrvalo. Záleží nám na udržateľných technológiách, vďaka ktorým prispejeme k vytvoreniu lepšieho sveta pre nás aj pre budúce generácie. Uvedomujeme si, že vzdelávanie je jediný spôsob, ako byť konkurencieschopní, preto je prirodzenou súčasťou aktivít každého z nás. 

United like Manchester

Všetko to tvoríme spoločnými silami. Vieme, že spoločne dosiahneme viac. Preto si pomáhame a podporujeme sa. Nie sme len kolegovia. Budujeme priateľstvá, sme zodpovední a vieme sa na seba spoľahnúť. Staviame na iniciatíve a komunikácii.