GoodRequest

Memorandum na ochranu osobných údajov

Ochrana súkromia a bezpečnosť spracúvania osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Toto Memorandum na Ochranu osobných údajov (ďalej len ako „Memorandum“) Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali. 

1. O nás

Spoločnosť GoodRequest, s.r.o. (ďalej ako „GoodRequest“) sa zameriava najmä na vývoj mobilných aplikácií, webových riešení, ako aj o funkčný dizajn UI / UX a kompletnú podporu produktu po jeho vytvorení. Vytvárame jedinečné mobilné a webové aplikácie s dôrazom na minimalistický dizajn a použiteľnosť. Naším cieľom je pretvoriť Vaše nápady na úspešný produkt.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich klientov, ich zákazníkov a ďalších subjektov je spoločnosť GoodRequest, s.r.o. so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 47 419 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60761/L. 

2. Aké údaje o Vás spracúvame?

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V prípade, že ste naším klientom, spracúvame o Vás len také osobné údaje, aby sme Vám vedeli poskytnúť profesionálne služby a kvalitný produkt, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený obsahom nášho zmluvného vzťahu alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spravidla však spracúvame iba údaje ako je meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. Takéto údaje nám zároveň poskytujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke www.goodrequest.com. V prípade ak ale ide o kontaktné údaje osoby, prostredníctvom ktorej s Vami komunikujeme, na tieto údaje sa GDPR nevzťahuje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

V prípade, že ste zákazníkom nášho klienta, pre ktorého sme vyvinuli mobilnú aplikáciu prípadne webovú platformu, rozsah a druhy osobných údajov určuje náš klient ako prevádzkovateľ daného produktu. Spravidla však pôjde o osobné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, fotografia, telefónne číslo, prípadne aj GPS lokalita alebo vek. Rozsah a účel spracúvania týchto údajov je vymedzený našim klientom, ktorý zároveň určuje v akom rozsahu budeme dané údaje z pozície sprostredkovateľa spracúvať my. 

3. Na aký účel spracúvame Vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina našich spracovateľských operácií je odôvodená tým, že Vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie vami požadovanej služby, ktorú si u nás objednáte v súvislosti s realizáciou konkrétneho projektu. Osobné údaje za účelom uzavretia a plnenia nášho zmluvného vzťahu teda získavame od Vás. Je preto dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne, aktuálne a pravdivé osobné údaje.

Osobné údaje našich klientov alebo potenciálnych klientov spracúvame v spoločnosti GoodRequest na rôzne účely, a to predovšetkým na účely, ktoré spadajú do nasledovných kategórií:

 • identifikácia a evidencia klientov
 • uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (realizácia projektu)
 • registrácia zákazníkov v rámci interného CRM systému
 • plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov 

4. Chránime údaje našich klientov a zákazníkov našich klientov

V spoločnosti GoodRequest platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby prístup k údajom našich klientov, prípadne k údajom zákazníkov našich klientov, ku ktorým máme prístup v rámci realizácie projektov, ktoré pre našich klientov zabezpečujeme.

Osobné údaje spracúvame s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov a plne spĺňajú zásady integrity, dostupnosti, dôvernosti a bezpečnosti podľa GDPR.

Oprávnenie spracúvať osobné údaje v mene spoločnosti GoodRequest vyplýva našim zamestnancom z pracovnoprávneho vzťahu s nami, ako aj zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Naši zamestnanci majú prísne regulované dvojstupňové prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich klientov a ich zákazníkov.

Pri spracúvaní Vašich údajov sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré dodržiavame, patria:

 • Spracúvame a zhromažďujeme Vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
 • Vedome a neoprávnene nezasahujeme do Vášho práva na ochranu súkromia.
 • Chránime Vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.
 • Všetci naši zamestnanci a spolupracujúce osoby sú viazaní mlčanlivosťou, osobné údaje zákazníkov nesmú poskytovať tretím stranám. 

5. Kam putujú Vaše osobné údaje (kategórie príjemcov)

Osobné údaje našich klientov nie sú sprístupňované mimo spoločnosti GoodRequest s výnimkou prípadov, kedy nám takýto postup vyplýva z Vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. To znamená, že osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp. príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá priamo zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Osobné údaje našich klientov nesprístupňujeme bezdôvodne žiadnym subjektom. Je však potrebné, aby niektoré osobné údaje boli sprístupnené vopred určenému okruhu príjemcov osobných údajov. Je tomu tak v prípade ak sprístupníme Vaše údaje dodávateľom služieb s ktorými spolupracujeme ako sú naši spolupracovníci v pozícii SZČO, externé účtovné a právne služby. Ďalej môžeme sprístupňovať Vaše údaje v súvislosti so zabezpečovaní IT správy našich informačných systémov alebo domény www.goodrequest.com. Dôvodom pre takúto formu sprístupnenia údajov našich klientov teda môžu byť:

 • Evidencia vzťahu s klientmi: Atlassian Pty Ltd
 • Mzdová a personálna agenda: Google Inc.

V prípade ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sprístupňujeme osobné údaje a ktorá ich spracúva v našom mene ako sprostredkovateľ, dbáme na dodržiavanie a plnenie bezpečnostných požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov. 

6. Aké práva majú dotknuté osoby

V spoločnosti GoodRequest robíme všetko preto aby bolo možné v adekvátnej miere reflektovať práva našich klientov ako dotknutých osôb. Zároveň sme však pripravení reagovať aj na požiadavky zákazníkov našich klientov, ktoré by mohli byť adresované našim klientom, a to plne v súlade s GDPR.

Máte právo na prístup k Vašim údajom

Ak ste naším klientom, máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom. V obdobnom rozsahu vieme sprístupniť údaje aj na základe požiadavky zákazníkov našich klientov. V tomto zmysle sme pripravení poskytnúť nasledovné informácie:

 • identifikáciu a kontaktné údaje spoločnosti GoodRequest
 • účely spracúvania
 • kategórie osobných údajov
 • kategórie príjemcov Vašich údajov
 • spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
 • doby spracúvania údajov
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje
 • informáciu o právach namietať, vymazať, obmedziť osobné údaje 

Máte právo na opravu Vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré vedieme o našich klientoch, nie sú alebo prestali byť správne. Bez Vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti GoodRequest.

Ako náš klient máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o Vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie. 

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Vaše právo namietať Vám prislúcha predovšetkým v prípadoch, ak spracúvame Vaše osobné údaje pre potreby oprávneného záujmu na našej strane.

Pokiaľ si neželáte, aby sme používali Vaše osobné údaje na priamy marketing v rámci oslovovania s ponukou našich služieb, môžete zmeniť Vaše marketingové preferencie tak, aby sme Vaše údaje viac na tento účel nepoužívali. 

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov

Za určitých okolností môže nastať situácia, že Vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať 

Máte právo na vymazanie Vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa Vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. V tejto súvislosti ste ako zákazník povinný preukázať na základe relevantných dokladov nezákonnosť spracúvania. 

Máte právo na prenos Vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti doručenej na: privacy@goodrequest.com, riadne označíte vrátane emailovej adresy tretej strany. 

Ako si uplatníte Vaše práva k osobným údajom

Všetky Vaše práva k osobným údajom si ako naši klienti môžete v spoločnosti GoodRequest uplatniť zaslaním žiadosti na:

Emailovú adresu: privacy@goodrequest.com

Korešpondenčnú adresu:
GoodRequest, s.r.o.
Murgašova 2/243
010 01 Žilina

Spoločnosť GoodRequest si v zmysle GDPR vyhradzuje právo požadovať identifikačné údaje dotknutej osoby, aby v záujme ochrany práv dotknutých osôb zabezpečila dostatočnú identifikáciu osoby žiadateľa.

Spoločnosť GoodRequest má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Spoločnosť GoodRequest informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, spoločnosť GoodRequest má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti. 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava. 

7. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. V prípade ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov plnenie zmluvnej povinnosti, spracúvame Vaše údaje minimálne do doby realizovania našej služby. Aj po dokončení služby, ktorú ste si u nás objednali, je však z dôvodu potreby zabezpečovania správy nami vytvoreného produktu, nutné spracúvať Vaše osobné údaje. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.

Predpokladané doby uchovávania osobných údajov:

ÚčelPrávny základDoba uchovávania po splnení účelu/uzatvorení obchoduIdentifikácia a evidencia klientovPlnenie zmluvy5 rokovUzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov (realizácia projektu)Plnenie zmluvy5 rokovRegistrácia zákazníkov v rámci interného CRM systémuPlnenie zmluvy5 rokovDane a účtovníctvoZákon10 rokov

 

8. Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe súhlasu

Z času na čas Vás môžeme požiadať o poskytnutie súhlasu na spracúvanie Vašich osobných údajov, a to za účelom prezentácie našej spoločnosti. Všetky súhlasy, ktoré ste nám udelili na spracúvanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať na privacy@goodrequest.com.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. 

9. Záverečné ustanovenia

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na privacy@goodrequest.com.