18. Aug 2023Frontend

Nový zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Európska únia sa usiluje zlepšiť prístupnosť výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby. Napríklad ak si chce nevidiaci človek kúpiť cestovný lístok cez internet, musí byť web použiteľný aj s čítačom obrazovky alebo bankomat musí pre nevidiacich poskytovať hlasovú asistenciu. Preto Európska únia prijala Európsky akt o prístupnosti, ktorý museli zapracovať do svojich zákonov aj členské štáty Európskej únie.

Koho sa zákon týka

V novom zákone nie je konkrétne definované koho sa týka. Po hlbšom skúmaní však ide o väčšinu služieb, ktoré sú poskytované online. Je to hlavne kvôli bodu - služby informačnej spoločnosti, ktorý je v zákone o elektronickom obchode definovaný nasledovne:

Službou informačnej spoločnosti sa rozumie služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty.

Nový zákon 351/2022 sa týka hlavne poskytovateľov digitálnych služieb a tiež výrobkov napríklad:

 • služby osobnej dopravy - nákup cestovných lístkov cez internet alebo zobrazenie cestovných informácií,
 • finančné služby - elektronické bankovníctvo, digitálne produkty pre investovanie,
 • služby informačnej spoločnosti - sociálne siete, rezervačné systémy, internetové obchody,
 • audiovizuálnych a mediálnych služieb - online televízie,
 • elektronické knihy,
 • atď.

Zákon má aj výnimky

Tento zákon sa nevzťahuje na služby poskytované mikropodnikom. Ide o podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ich ročný obrat nepresahuje 2 milíony eur.

Zákon sa nevzťahuje ani na obsah webových sídiel a mobilných aplikácií, ak ide o:

 • obsah nevytvorený alebo nefinancovaný poskytovateľom služby
 • vopred zaznamenané médiá uverejnené pred 28. júnom 2025
 • súbory uverejnené pred 28. júnom 2025
 • weby alebo mobilné aplikácie, ktoré sa považujú za archívy, ak obsahujú len obsah, ktorý nie je aktualizovaný alebo editovaný po 28. júni 2025

Od kedy je zákon platný

Zákon bol schválený s platnosťou od 28.06.2025. Výnimku majú služby poskytované na základe zmluvy uzatvorenej do 28. júna 2025 a do skončenia doby platnosti tejto zmluvy, najdlhšie však do 28. júna 2030.

Prečo je tento zákon dôležitý

Existuje množstvo hendikepov, ktoré ľuďom znemožňujú používať web plnohodnotne. Podľa štatistík je len na Slovensku oficiálne evidovaných 337 147 osôb so zdravotným postihnutím (údaj z roku 2020) a vo svete celkovo viac ako 1 miliarda. Počet ľudí so zdravotným postihnutím sa z dôvodu starnutia obyvateľov Európskej únie výrazne zvýši.

Aké podmienky musia byť splnené

V tomto článku sa zameriavame hlavne na oblasť webových a mobilných aplikácií. Štandardom pre prístupnosť, ktoré musia webové stránky spĺňať, je WCAG vo verzii 2.1.

Pozri si aj náš článok s úvodom do prístupnosti, kde si prečítaš všetko dôležité, čo by si mal vedieť o WCAG špecifikácii a ako spraviť web prístupný.

Aby bol web prístupný, musí:

 • Spĺňať pravidlá WCAG 2.1 na úrovni A a AA
 • Uviesť vo všeobecných podmienkach opis spôsobu, akým služba spĺňa požiadavky na prístupnosť. V zákone tento bod nie je špecifikovaný do detailu, ale weby verejnej správy majú aktuálne túto povinnosť:

Kto bude zákon kontrolovať?

Orgánom dohľadu nad plnením požiadaviek bude Slovenská obchodná inšpekcia. Jej úlohou bude kontrolovať dodržovanie povinností poskytovateľov služieb a prešetrovanie podnetov pri nesúlade so zákonom. Tiež bude konať vo veci správnych deliktov (udeľovanie pokút).

Pokuty za nedodržanie zákona

Ak poskytovateľ služby nesplní požiadavky na prístupnosť, hrozí mu pokuta od 200€ do 6000€. V prípade ak neprijal nápravné opatrenia (najneskôr do jedného roka) hrozí mu pokuta až do výšky 20 000€ alebo ak neposkytol potrebnú súčinnosť až do výšky 30 000€.

Slovenská obchodná inšpekcia upustí od uloženia pokuty ak poskytovateľ služby:

 • prijme nápravné opatrenia
 • preukáže, že plnenie zákona predstavuje významnú zmenu služby, ktorá by mala za následok zásadnú zmenu jej základnej povahy
 • predstavuje neprimeranú záťaž pre poskytoveteľa služby.

Záver

Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby v Európskej únii zavádza dôležité pravidlá, ktoré majú zabezpečiť, že digitálne služby a výrobky budú prístupné pre všetkých. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť dostupnosť a pohodlie pre osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby, ktoré majú rovnaký nárok na prístup k digitálnemu svetu. Celkovo sa týmto krokom spoločne približujeme ku skutočnej digitálnej rovnosti a umožňujeme širokej škále ľudí účasť na modernom online živote.

Prečítajte si viac o prístupnosti 👇

Frontend

Čo je prístupnosť a ako na prístupný web

Andrej Nemeček11 May 2022
Andrej NemečekFrontend Developer