27. Jun 2022iOS

Ako vytvoriť Slide to Unlock button vo SwiftUI

Návod nevyžaduje pridanie žiadneho add-onu. Tlačidlo obsahuje natívne SF symboly a zobrazenia. Prezentované komponenty a modifikátory sú dostupné pre iOS 13. Existuje jedna výnimka — vylepšenie uvedené v 6. kroku, ktoré vyžaduje iOS 15. Použité farby nájdete na konci článku.

Valeriia AbelovskaiOS Developer

Krok 1. Pridanie drag gesta

Efekt potiahnutia môžeme dosiahnuť pridaním rozpoznávania gesta ťahania. Modifier .gesture(DragGesture() pripojí k zobrazeniu gesto ťahania. Ak chcete získať prístup k hodnotám gesta a vykonať akcie, použite metódu inštancie .onChanged(:). Jej closure parameter zahŕňa CGSize od počiatočného bodu gesta ťahania do aktuálna pozície - value.translation, kde šírka predstavuje horizontálnu os. Animácie nižšie znázorňujú zmenu veľkosti zobrazení v závislosti od vzdialenosti ťahania.

DraggingComponent obsahujúci gesture modifier je prvým krokom k vytvoreniu zobrazenia UnlockButton.

‍struct DraggingComponent: View {

 let maxWidth: CGFloat
	
 private let minWidth = CGFloat(50)
 @State private var width = CGFloat(50)
	
 var body: some View {
  RoundedRectangle(cornerRadius: 16)
   .fill(Color.blueDark)
   .frame(width: width)
   .gesture(
    DragGesture()
     .onChanged { value in
      if value.translation.width > 0 {
       width = min(max(value.translation.width + minWidth, minWidth), maxWidth)
      }
    }
   )
   .animation(.spring(response: 0.5, dampingFraction: 1, blendDuration: 0), value: width)
 }

}

 

Krok 2. Použitie limitov a vizuálnych detailov

Okrem minimálnej šírky musíme obmedziť maximálnu veľkosť komponentu DraggingComponent, ktorý sa dá definovať z parent kontajnera. GeometryReader zmení veľkosť zobrazenia na maximálnu dostupnú hodnotu, toto správanie nie je potrebné pre child zobrazenia.

struct UnlockButton: View {

  var body: some View {
    GeometryReader { geometry in
      ZStack(alignment: .leading) {
        DraggingComponent(maxWidth: geometry.size.width)
      }
    }
    .frame(height: 50)
    .padding()
  }

}

DragGesture má metódu inštancie .onEnded(_:), ktorá pridáva akciu spustenú po skončení gesta. Navyše umožňuje pridať napr9klad haptic feedback a obrázok, ktorý sa vrství pred aktuálne view so zarovnaním na trailing.

struct DraggingComponent: View {

 @Binding var isLocked: Bool

 ...

  .frame(width: width)
  .overlay(
   ZStack {
    image(name: "lock", isShown: isLocked)
    image(name: "lock.open", isShown: !isLocked)
   },
   alignment: .trailing
  )
  .gesture(
   DragGesture()
    .onChanged { 
     guard isLocked else { return }
    ...
    }
    .onEnded { value in
     guard isLocked else { return }
     if width < maxWidth {
       width = minWidth
       UINotificationFeedbackGenerator().notificationOccurred(.warning)
     } else {
       UINotificationFeedbackGenerator().notificationOccurred(.success)
       withAnimation(.spring().delay(0.5)) {
        isLocked = false
       }
     }
   }
  )

...

 private func image(name: String, isShown: Bool) -> some View {
  Image(systemName: name)
   .font(.system(size: 20, weight: .regular, design: .rounded))
   .foregroundColor(Color.blueDark)
   .frame(width: 42, height: 42)
   .background(RoundedRectangle(cornerRadius: 14).fill(.white))
   .padding(4)
   .opacity(isShown ? 1 : 0)
   .scaleEffect(isShown ? 1 : 0.01)
 }

}

Krok 3. Staging background

Tlačidlo UnlockButton nie je dokončen0 bez pozadia a hintu. BackgroundComponent musí byť umiestnený za vrstvou DraggingComponent.

struct BackgroundComponent: View {

  var body: some View {
    ZStack(alignment: .leading) {
      RoundedRectangle(cornerRadius: 16)
        .fill(Color.blueBright.opacity(0.4))

      Text("Slide to unlock")
        .font(.footnote)
        .bold()
        .foregroundColor(.white)
        .frame(maxWidth: .infinity)
    }
  }

}

 

struct UnlockButton: View {

  @State private var isLocked = true

  var body: some View {
    GeometryReader { geometry in
      ZStack(alignment: .leading) {
        BackgroundComponent()
        DraggingComponent(isLocked: $isLocked, maxWidth: geometry.size.width)
      }
    }
    .frame(height: 50)
    .padding()
  }

}

Výborne! Tlačidlo odomknutia je pripravené na použitie 🚀

Golden Touches ✨

Pozor! Nasledujúce kroky môžu spôsobiť výbuch tvorivosti.

Krok 4. Úprava intenzity farieb

SwiftUI má celkom dobré modifiers na prácu s farbami a prispôsobenie zobrazení požadovanému dizajnu. Modifier hueRotation() umožňuje upraviť a animovať dominantné farby. V teórii farieb môže byť odtieň prezentovaný ako kruh a uhly sa používajú ako indikátory zmien farieb.

Pridajme tento modifikátor do BackgroundComponent.

struct BackgroundComponent: View {

 @State private var hueRotation = false

 var body: some View {
  ZStack(alignment: .leading) {
  RoundedRectangle(cornerRadius: 16)
   .fill(
    LinearGradient(
     colors: [Color.blueBright.opacity(0.6), Color.blueDark.opacity(0.6)], 
     startPoint: .leading, 
     endPoint: .trailing
    )
   )
   .hueRotation(.degrees(hueRotation ? 20 : -20))

   ...

  }
  .onAppear {
   withAnimation(.linear(duration: 3).repeatForever(autoreverses: true)) {
    hueRotation.toggle()
   }
  }
 }

}

DraggingComponent potrebuje tiež malú úpravu. V závislosti od hodnoty drag gesta môžeme zmeniť priehľadnosť pre background view, takže pozadie bude postupne menej priehľadné, keď sa približuje k polohe „odomknuté".

struct DraggingComponent: View {

 ...
   RoundedRectangle(cornerRadius: 16)
    .fill(Color.blueDark)
    .opacity(width / maxWidth)
    .frame(width: width)
 ...

}

 

Krok 5. Podpora simultánnych gest

Aktuálny vzhľad zobrazenia UnlockButton nemá klasické atribúty tlačidiel – rozpoznávanie gest poklepaním a vizuálnu odozvu na stlačený stav. Najlepším a natívnym spôsobom prístupu k vlastnostiam tlačidiel a ich úprav je použitie ButtonStyleConfiguration. Aby sme dokončili tento krok, vytvoríme základný štýl tlačidla, zabalíme DragComponent do zobrazenia Button a aplikujeme naň vytvorený štýl pomocou modifikátora .buttonStyle() a v neposlednom rade podporíme obe gestá.

A. Vytvorenie štýlu tlačidla

struct BaseButtonStyle: ButtonStyle {

  func makeBody(configuration: Configuration) -> some View {
    configuration.label
      .scaleEffect(configuration.isPressed ? 0.95 : 1)
      .opacity(configuration.isPressed ? 0.9 : 1)
      .animation(.default, value: configuration.isPressed)
  }

}

B. Zabalenie komponentu do tlačidla a použitie štýlu tlačidla

struct DraggingComponent: View {

 ...

 var body: some View {
    RoundedRectangle(cornerRadius: 16)
      .fill(Color.blueDark)
      .opacity(width / maxWidth)
      .frame(width: width)
      .overlay(
        Button(action: { }) {
          ZStack {
            image(name: "lock", isShown: isLocked)
            image(name: "lock.open", isShown: !isLocked)
          }
        }
        .buttonStyle(BaseButtonStyle())
        .disabled(!isLocked),
        alignment: .trailing
     )
 	...
	
	 }

}

C. Podpora simultánnych gest

struct DraggingComponent: View {

 ...

 var body: some View {
    RoundedRectangle(cornerRadius: 16)
      .fill(Color.blueDark)
      .opacity(width / maxWidth)
      .frame(width: width)
      .overlay(
        Button(action: { }) {
          ZStack {
            image(name: "lock", isShown: isLocked)
            image(name: "lock.open", isShown: !isLocked)
          }
        }
        .buttonStyle(BaseButtonStyle())
        .disabled(!isLocked),
        alignment: .trailing
     )
 	...
	
	 }

}

Krok 6. Asynchrónnosť

V prípade, že akcia odomknutia vyžaduje odpoveď z backendu, pridajte stav načítania. Pre zjednodušenie nasimulujem request priamo vo view. Vo vašich projektoch sa radšej držte architektonickým patternov, napr. MVVM.

struct UnlockButton: View {

 @State private var isLocked = true
 @State private var isLoading = false
 
 var body: some View {
  GeometryReader { geometry in
	  ZStack(alignment: .leading) {
    BackgroundComponent()
    DraggingComponent(isLocked: $isLocked, isLoading: isLoading, maxWidth: geometry.size.width)
   }
  }
  .frame(height: 50)
  .padding()
  .onChange(of: isLocked) { isLocked in
   guard !isLocked else { return }
   simulateRequest()
  }
 }
 private func simulateRequest() {
  isLoading = true

  DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 1.5) {
   isLoading = false
  }
 }
}

Posledné, čo zostáva, je pridať ďalší stav zobrazenia tlačidla v DraggingComponent.

‍struct DraggingComponent: View {

 @Binding var isLocked: Bool
 let isLoading: Bool
 let maxWidth: CGFloat

 ...

  .overlay(
   Button(action: { }) {
    ZStack {
     image(name: "lock", isShown: isLocked)
     progressView(isShown: isLoading)
     image(name: "lock.open", isShown: !isLocked && !isLoading)
    }
    .animation(.easeIn(duration: 0.35).delay(0.55), value: !isLocked && !isLoading)
   }
   .buttonStyle(BaseButtonStyle())
   .disabled(!isLocked || isLoading),
   alignment: .trailing
  )

 ...

 private func progressView(isShown: Bool) -> some View {
  ProgressView()
   .progressViewStyle(.circular)
   .tint(.white)
   .opacity(isShown ? 1 : 0)
   .scaleEffect(isShown ? 1 : 0.01)
 }

}

 

Posledné, čo zostáva, je pridať ďalší stav zobrazenia tlačidla v DraggingComponent.

 

Dokončili ste tutoriál. Dobrá práca! 🥳

Napriek tomu, že SwiftUI je nový framework a má ešte svoje obmedzenia, umožňuje vám vytvárať krásne dizajnové komponenty pomerne rýchlo mnohými rôznymi spôsobmi.

Zdroje

💡 Zdrojový kód nájdete na GitHub-e.

‍extension Color {

  static let pinkBright = Color(red: 247/255, green: 37/255, blue: 133/255)
  static let blueBright = Color(red: 67/255, green: 97/255, blue: 238/255)
  static let blueDark = Color(red: 58/255, green: 12/255, blue: 163/255)

}
Valeriia AbelovskaiOS Developer