Systém predaja vstupeniek a rezervácie miest pre Divadlo Aréna

Ako sme vytvorili systém na predaj vstupeniek a rezerváciu miest v divadle, ktorý klientovi pomohol zvýšiť zisk z predaja vstupeniek.

Informácie

  • Klient: Divadlo Aréna
  • Typ projektu: Webová aplikácia
  • Služby: Dizajn, Frontend a Backend vývoj, QA
  • Rok: 2019 - súčasnosť

Klient

Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Spočiatku slúžilo ako letné divadlo – nekrytý amfiteáter, odtiaľ pochádza názov Aréna. Od roku 2002 sa Divadlo Aréna profiluje ako divadlo aktuálnych tém, kritického pohľadu, modernej formy a historicko-politického kontextu.

Výzva

Ako môžeme zvýšiť zisk z predaných vstupeniek? Riešením bol vývoj nového systému predaja vstupeniek na mieru.

Naša úloha

Po úspešnej spolupráci s Divadlom Aréna v minulosti nás klient oslovil s ďaľším návrhom spolupráce. Tentokrát s požiadavkou na návrh nového predajného systému. Našou úlohou bolo vytvoriť riešenie, ktoré dokáže nahradiť aktuálny systém a zároveň bude spolupracovať so systémom tretej strany. Okrem samotného vývoja aplikácie sme sa podieľali aj na dizajne a testovaní aplikácie.

Predajný systém, ktorý nahradil pôvodné riešenie

Divadlo používalo na predaj vstupeniek systém tretej strany, čo viedlo k značným stratám príjmov z predaja vstupeniek. Tento systém zastrešoval väčšinu procesov v divadle od tvorby programu, cez rozdelenie sedadiel až po samotný predaj vstupeniek a vyhodnotenie predaja. Naším cieľom bolo vytvoriť komplexný systém, ktorý divadlu uľahčí každodennú prácu, zefektívni jeho fungovanie a nahradí používaný systém.

Analýza & optimalizácia procesov

Prvým krokom bola analýza súčasného stavu a zmapovanie všetkých kľúčových procesov v divadle. Aby sme získali kompletný obraz o fungovaní divadla a jeho potrebách, rozhodli sme sa navštíviť Divadlo Aréna osobne. Na mieste sme sa vedeli pozrieť na procesy očami zamestnancov, čo nám pomohlo identifikovať miesta, kde bol priestor na zlepšenie. Na základe našich zistení sme vypracovali návrh na nový predajný systém.

 

Tvorba programu

Keďže sa predstavenia hrajú v nepravidelných intervaloch, zamestnanec musí vytvárať nový program na každý týždeň. Naším cieľom bolo optimalizovať tento proces a navrhnúť systém tak, aby bol pre zamestnanca čo najjednoduchší na ovládanie. Systém zamestnancovi umožňuje vytvoriť nové predstavenie, vybrať termín konania a nastaviť rôzne cenové hladiny pre vstupenky.

Prehľad predstavení

Vďaka analýze sme zistili, že pôvodný systém nebol dostatočne prehľadný a hľadanie potrebných informácií o predstaveniach bolo zbytočne zdĺhavé. Preto sme v rámci návrhu nového systému zobrazili najdôležitejšie informácie o predstaveniach na hlavnej obrazovke vo forme kariet v chronologickom poradí.

Takéto zobrazenie poskytuje zamestnancom prehľad o vypredanosti jednotlivých predstavení, vďaka čomu dokážu rýchlejšie a jednoduchšie identifikovať, ktoré predstavenia sa nepredávajú podľa očakávaní. Na základe týchto informácií môže marketingové oddelenie spustiť aktivity na podporu predaja alebo úplne zrušiť predaj vstupeniek pre dané predstavenie.

Rozdelenie sedadiel

Predtým ako vstupenky smerujú do predaja je potrebné pre každý termín predstavenia manuálne rozdeliť sedadlá do kategórií. Prvým krokom bolo zmapovanie všetkých možných stavov, ktoré môžu pri rozdeľovaní sedadiel nastať. Následne sme im priradili farebné označenia podľa ich významu. Pre dobrú používateľskú skúsenosť sme navrhli vizuálne rozhranie, ktoré umožňuje zamestnancom pohodlne rozdeliť sedadlá do kategórií. Zamestnanec pri rozdelovaní sedadiel môže označiť miesta jednotlivo klikom alebo hromadným označením.

Predaj vstupeniek

Vstupenky je možné predávať tromi spôsobmi: osobne na pokladni, online cez web Divadlo Aréna alebo prostredníctvom služieb tretích strán. Súčasťou projektu bolo aj rozhranie pre verejnosť, kde si zákazníci môžu kúpiť vstupenky na predstavenia. V dnešnej dobe vyše 90 % používateľov pristupuje k internetu aj pomocou mobilného telefónu, preto bolo nevyhnutné tento proces optimalizovať pre mobilné zariadenia.

Real-time synchronizácia oboch predajných systémov

Veľkou výzvou pre nás bola synchronizácia nového predajného systému s už existujúcim. Nový predajný systém sa napája na API systému tretej strany, vďaka čomu dokážeme získať dôležité informácie o zakúpených vstupenkách. Tieto informácie sú nevyhnutné na to, aby sme zabránili opätovnému predaju vstupeniek.

 

 

Štatistiky

Štatistiky poskytujú zamestnancom cenné informácie o výkonnosti divadla. V reportoch môžu zamestnanci analyzovať predaje vstupeniek za vybrané obdobia, porovnávať štatistiky predajnosti a obsadenosti jednotlivých predstavení.

Admin rozhranie

Administračné rozhranie systému umožňuje zamestnancovi aktualizovať názvy a kapacity jednotlivých sál, pridávať či odstraňovať sály podľa aktuálnych potrieb kina alebo upravovať vizuál vstupenky. V neposlednom rade má zamestnanec možnosť nastavovať rôzne typy zliav pre stálych zákazníkov, študentov, dôchodcov či rodiny s deťmi.

Záver

Nový predajný systém umožnil zvýšiť počet lístkov predaných za plnú sumu, čím sme výrazne zvýšili zisk z predaja jednotlivých lístkov. Počet lístkov predaných prostredníctvom interného systému v súčasnosti tvorí ~70 %.