GoodRequest

PODMIENKY SÚŤAŽE GOODREQUEST ACADEMY

Tento dokument upravuje podmienky súťaže ,,GoodRequest Academy“. Podmienky uvedené v tomto dokumente sú záväzné pre všetkých súťažiacich. Táto súťaž je organizovaná.

Názov súťaže:

GoodRequest Academy

 1. Organizátor súťaže:

Spoločnosť GoodRequest, s.r.o. so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO:  47 419 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60761/L (ďalej len „organizátor“).

Organizátor je spoločnosť, ktorá zaoberá tvorbou digitálnych produktov pre klientov.

 1. Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 11.10.2021 do odvolania.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 1. Online portál určený pre súťaž:

ww.goodrequest.sk, sociálne siete organizátora

 1. Základný princíp súťaže:

Organizátor organizuje od 11.10.2021 súťaž pre študentov s názvom: „GoodRequest Academy“. Cieľom propagačnej súťaže je nájsť mladé talenty v oblasti IT, dizajnu.

Do súťaže je možné zapojiť sa v období od 11.10.2021 do odvolania.

Do vyhodnocovania súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti podľa týchto podmienok. Vyhodnotenie súťaže  sa uskutoční do 30 dní odo dňa skočenia súťaže ku konkrétnemu zadaniu a výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom organizátorom.

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každý študent vo veku minimálne 16 rokov (ďalej aj ako „súťažiaci“ alebo „účastník“). Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Súťažiaci musia splniť organizátorom zverejnené zadanie.

 1. Výhra:

Konkrétna výhra pre dané zadanie, bude zverejnená spolu so zadaním.

 1. Výherca:

Výhercom výhry sa stáva súťažiaci, ktorého vypracované zadania bude organizátorom vyhodnotené ako najlepšie.

Výherca berie na vedomie, že pre poskytnutie plnenia z výhry je nutná jeho súčinnosť a to najmä poskytnutie čísla bankového účtu pre potreby zaslania výhry bankovým prevodom. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti, nárok na výhru výhercovi zaniká.

 1. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávaní výhry:

Výherca bude kontaktovaný organizátorom telefonicky alebo e-mailom. V prípade, ak výherca neprejaví záujem o výhru alebo neposkytne organizátorovi potrebnú súčinnosť, organizátor uskutoční náhradný výber výhercu.

 1. Spracovanie osobných údajov:

Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v týchto podmienkach súťaže, dáva účastník súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry organizátorom súťaže. V súvislosti s týmito podmienkami súťaže organizátor súťaže spracúva najmä nasledovné údaje o súťažiacich: meno, priezvisko, škola, na ktorej súťažiaci študuje, e-mail, tel. kontakt, repozitár s vypracovaným zadaním a v prípade výhercu aj číslo bankového účtu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacov po skončení súťaže. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, subjektom zabezpečujúcim technickú podporu.

Prístup k osobným údajom, ktoré budú dostupné na Facebooku a Instagrame bude mať i spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canaí Harbour, Dublin 2, Írska republika ako spoločný prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php a https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram Help&bc[1]=Privacy and Safety Center).

Prístup k osobným údajom, ktoré budú dostupné na sieti LinkedIn bude mať i spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company ako spoločný prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov organizátora nájdete na https://www.goodrequest.com/sk/memorandum

 1. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže:

V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhru z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a nároky súvisiace s výhrami sa riadia podmienkami upravenými v týchto podmienkach súťaže. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u organizátora nároky z vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení nároku na výhru v zmysle týchto podmienok, rozhodne o nároku organizátor.

 1. Úprava a zmena podmienok súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.

 1. Zverejnenie podmienok súťaže:

Tieto podmienky súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.goodrequest.sk počas trvania súťaže. Tieto podmienky súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch organizátora.

 1. Daňová povinnosť:

Výhry v hodnote nad 350,- EUR (slovom: tristopäťdesiat euro) sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Oslobodené od dane sú prijaté výhry neprevyšujúce hodnotu 350,- EUR (slovom: tristopäťdesiat euro). Výhercovia výhier v celom rozsahu zodpovedajú za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností súvisiacich s nadobudnutím výhry, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu, ktorá účastníkovi vznikla v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry.

Organizátor nezodpovedá za služby poskytovateľov telekomunikačných služieb ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo priamo neposkytuje v súvislosti so súťažou.