13. Dec 2021Android

Jetpack Compose Basics - Hľadáš alternatívu k menu alebo dialógom? Skús Modal Bottom Sheet

Bottom Sheet je komponent používaný ako doplnková plocha ukotvená k spodnej časti obrazovky. Tento článok bude o presnom type Bottom Sheet - Modal Bottom Sheet a o tom, ako ho použiť v Jetpack Compose

Peter ŠulyAndroid developer

Je to alternatíva k menu alebo dialógovým oknám, musí sa zavrieť (buď potiahnutím prstom alebo inou interakciou používateľa), aby ste mohl interagovať s obsahom obrazovky. V Jetpack Compose je bottom sheet implementovaný pomocou composable ModalBottomSheet.

Anatómia bottom sheetu. 1 - bottom sheet content, 2 - row of bottom sheet, 3 - overlaid screen content

Ako vytvoriť Bottom Sheet v Jetpack Compose?

ModalBottomSheet má 3 možné stavy definované prostredníctvom parametra sheetState typu ModalBottomSheetValue. Možné hodnoty sú Hidden, Expanded alebo HalfExpanded. Predvolená hodnota v stave listu je Hidden, vlastný stav si možno zapamätať takto

val sheetState = rememberModalBottomSheetState(initialValue = ModalBottomSheetValue.Hidden)

Ako je obvyklé ModalBottomSheet v Jetpack Compose má veľa parametrov na prispôsobenie, dva z nich sú povinné.

fun ModalBottomSheetLayout(
  sheetContent: @Composable ColumnScope.() -> Unit,
  modifier: Modifier = Modifier,
  sheetState: ModalBottomSheetState = rememberModalBottomSheetState(Hidden),
  sheetShape: Shape = MaterialTheme.shapes.large,
  sheetElevation: Dp = ModalBottomSheetDefaults.Elevation,
  sheetBackgroundColor: Color = MaterialTheme.colors.surface,
  sheetContentColor: Color = contentColorFor(sheetBackgroundColor),
  scrimColor: Color = ModalBottomSheetDefaults.scrimColor,
  content: @Composable () -> Unit
)

Povinné parametre

 • sheetContent - composable, obsahujúci obsah z bottom sheetu
 • content - composable, obsahujúci obsah obrazovky za spodným listom. Tento obsah je prekrytý scrimColor, keď je bottom sheet v stave Expanded

Voliteľné parametre

 • sheetState - riadi stav ModalBottomSheet
 • modifier - používa sa na zmeny z caller side
 • sidesheetShape - tvar spodného listu napr. *RoundedCornerShape*(topStart = 24.*dp*, topEnd = 24.*dp*)
 • sheetElevation - výška spodného listu v dpsheetBackgroundColor - farba pozadia spodného listu, predvolene nastavená na povrchovú farbu
 • sheetContentColor - farba obsahu kontrastujúca s farbou pozadia, predvolená hodnota vypočíta sa pomocou contentColorFor funkcie
 • scrimColor – farba prekrytia aplikovaná na obsah, keď je viditeľný bottom sheet
Správanie bottom sheetu

Ako otvoriť ModalBottomSheet kliknutím na tlačidlo?

Pre animovaný prechod ModalBottomSheet sú pripravené funkcie show() a hide(), ktoré možno volať na modalBottomSheetState. Ide o suspend funkciu, pretože na ich použitie je potrebná animácia spustená ako coroutine, scope alebo LaunchedEffect.

val sheetState = rememberModalBottomSheetState(initialValue = ModalBottomSheetValue.Hidden)

Button(
  onClick = {
    scope.launch { 
						// Important part
      sheetState.show() 
    }
  },
  content = { ... }
)

Ako zakázať stav Half Expanded v ModalBottomSheet?

V niektorých prípadoch stav HalfExpanded nie je žiaduci a našťastie existuje spôsob, ako ho zakázať vrátením hodnoty false v lambda confirmStateChange.

val sheetState = rememberModalBottomSheetState(
  initialValue = ModalBottomSheetValue.Hidden,
  confirmStateChange = { it != ModalBottomSheetValue.HalfExpanded }
)

Ďalšie články zo série Jetpack Compose Basics:

Peter ŠulyAndroid developer