5. Jan 2023Android

Úvod do algoritmov umelej inteligencie #6 - Vyhľadávací algoritmus A*

A* patrí dôležité algoritmy pre pochopenie, ako viem putovanie v grafe (hľadanie najoptimálnejšej cesty) vylepšiť. Vylepšovať budeme Dijkstrov algoritmus, ktorý sme si ukázali minule. Ten vyhľadával najkratšiu cestu grafom bez toho, aby zohľadňoval pozíciu cieľa. Teda robil akoby kruh okolo štartového bodu.

Jan KandráčAndroid Developer

Bežné labyrinty, ktoré deti lúštia v časopisoch pre deti však majú znázornený aj začiatok, aj koniec labyrintu. Naša optimalizácia sa teda zameria aj na zohľadnenie pozície cieľa. Zvoľme si teda problém, ktorý je vhodný pre A* algoritmus. Teda hľadáme bludisko, kde poznáme začiatok a koniec labyrintu. Veľmi pekným takýmto problémom je 12ta úloha v Advent of Code 2022.

Predstavenie problému

Majme labyrint v ktorom sa môžeme pohybovať len vertikálne a horizontálne a navštíviť môžeme len tie susedné pozície, ktoré sú maximálne o 1 meter vyššie, rovnako vysoké alebo akokoľvek nižšie ako aktuálna pozícia. Výška je určená písmenom, teda napríklad b > a. Znaky S a E reprezentujú začiatok a koniec labyrintu.

Sabqponm
abcryxxl
accszExk
acctuvwj
abdefghi

Riešenie tohto labyrintu vyzerá nasledovne:

v..v<<<<
>v.vv<<^
.>vv>E^^
..v>>>^^
..>>>>>^

Tento labyrint má veľkosť len 7x5. Labyrint, ktorý chceme vyriešiť v Advent Of Code probléme, je však oveľa väčší.

Predstavenie algoritmu

Dijkstrov algoritmus si zo zoznamu vrcholov, ktoré chceme navštíviť vždy vybral ten, ktorý sme tam vložili ako prvý. A* vyberá taký vrchol zo zoznamu vrcholov, ktorého kombinovaná vzdialenosť od štartu a cieľa je najnižšia (vzdialenosť od cieľa len odhadujeme, keďže ju prirodzene nepoznáme). Teda ak je vrchol vzdialený od štartu 1 a od cieľa 4 uprednostníme ho pred vrcholom, ktorý je od štartu vzdialený 1 a od cieľa 6.

.a......
dSb...E.
.c......

a bodov a, b, c, d, ktoré sú rovnako vzdialené od S si vyberieme bod b, pretože je najbližšie k cieľu.

Ako teda bude náš algoritmus vyzerať?

 1. Vytvoríme si zoznam vrcholov V a vložíme doň vrchol S (začiatok labyrintu)
 2. V cykle opakujeme
 3. v = Zo zoznamu vrcholov, vyberieme min(vzdialenost_S + vzdialenost_E)
 4. ak v je náš cieľ, môžeme algoritmus ukončiť*
 5. do zoznamu vrcholov vložíme všetkých susedov vrcholu v ktoré ešte neboli preskúmané a sú validné

V zozname vrcholov si potrebujeme držať aj nejaké údaje navyše. Minimálne z nich musí byť jasná vzdialenost_S a aktuálna pozícia

Takýto popis algoritmu pre nami riešený problém stačí. Treba si však uvedomiť, že bežne neriešime pohyb po mriežke v štyroch smeroch, ale skôr problémy hľadania najkratšej cesty medzi dvoma mestami. V týchto problémoch sú dĺžky ciest (hrán) rôzne. V takom prípade položky v zozname vrcholov V musíme aktualizovať ak sa ukáže, že nie sú ideálne. Teda bod 2.c sa rozšíri o overovanie, či sa daný vrchol už nenachádza v niektorej existujúcej ceste a v takom prípade prepočítame, či ho netreba aktualizovať.

Riešenie problému

Do nášho zoznamu vrcholov si budeme ukladať objekty, ktoré poznajú už prejdenú cestu. Z tejto cesty vieme určiť dĺžku už prejdenej trasy ako aj pozíciu na ktorej sa práve nachádzam.

data class AStarNode(val route: List)

Heuristickú vzdialenosť tohto vrcholu od koncovej pozície môžeme určiť ako manhattanovskú vzdialenosť. Teda nasledovne:

‍fun distanceFromEnd() : Int {
  return abs(route.last().x - endPosition.x) + abs(route.last().y - endPosition.y)
}

Pozn. v priloženom výslednom kóde bude zohľadnená aj súradnica z, teda nadmorská výška

A teraz k samotnému A* algoritmu. Poďme v cykle hľadať najlepší vrchol (2a). Samozrejme zaradzovanie v každej iterácii je zbytočné, ale je to najčitateľnejšie riešenie

‍fun astar(map: List>, position: Position): AStarNode? {
  // pozicie z ktorych budeme urcovat najkratsiu cestu
  val positions = mutableListOf(AStarNode(listOf(position)))
  
  // pozicie, ktore uz nechceme navstivit (uz sme ich ulozili do positions)
  val resolvedPositions = mutableListOf(position)
  
  while (positions.isNotEmpty()) {
    // zoradenie podla min(vzdialenost_S + vzdialenost_E)
    positions.sortBy { it.route.size + it.distanceFromEnd() }
    // vyber najlepsieho vrcholu
    val node = positions.removeAt(0)
    // ...
  }
  return null
}

Následne zistíme, či sme už dosiahli koniec:

val route = node.route
val actualPosition = route.last()
val actualSymbol = map[actualPosition.y][actualPosition.x]

// dosiahli sme koniec
if (map[actualPosition.y][actualPosition.x] == endSymbol) {
  return node
}

A nakoniec pridáme vhodných susedov do zoznamu na prehľadanie.

val left = Position(actualPosition.x - 1, actualPosition.y)
val top = Position(actualPosition.x, actualPosition.y - 1)
val right = Position(actualPosition.x + 1, actualPosition.y)
val bottom = Position(actualPosition.x, actualPosition.y + 1)

if (left.isValid(resolvedPositions, actualSymbol)) { positions.add(AStarNode(route + left)); resolvedPositions.add(left) }
if (top.isValid(resolvedPositions, actualSymbol)) { positions.add(AStarNode(route + top)); resolvedPositions.add(top) }
if (right.isValid(resolvedPositions, actualSymbol)) { positions.add(AStarNode(route + right)); resolvedPositions.add(right) }
if (bottom.isValid(resolvedPositions, actualSymbol)) { positions.add(AStarNode(route + bottom)); resolvedPositions.add(bottom) }

Finálne riešenie (s miernymi optimalizáciami) sú priložené v nasledujúcom gist-e. Vo finálnom riešení je A* implementovaný aj s implementačnými detailami, spomenutými vyššie (aktualizácia uložených ).

Vizualizácia hľadania cesty a porovnanie algoritmov

Hľadanie najkratšej cesty je ideálne aj vizualizovať. Myslím, že je čas postaviť vedľa seba Dijkstru a A*. Verím, že rozdiel v rýchlosti spozorujete hneď:

Dijkstra - prehľadávanie bezprostredného okolia, takmer celá mapa bola navštívená

A-Star - všimnite si podstatne priamejšie smerovanie k cieľu (vizualizácia je mierne prikrášlená)

Čo nás čaká?

Posledné 2 články boli o algoritmoch, ktoré výrazne neevokujú správanie umelej inteligencie. Sú však veľmi dôležité pre pochopenie toho, akým spôsobom dokážeme pracovať s grafmi, ktoré sú podkladom pre akýkoľvek algoritmus, ktorý sa správa inteligentne. Či už sa jedná o BFS, DFS, Beam search, MonteCarlo alebo vytrénovanú neurónovú sieť. A vlastne… to sú práve tie algoritmy, ktoré by som vám chcel ukázať…

Ďalšie články zo série:

Android

Úvod do algoritmov umelej inteligencie #1 - HillClimbing

Jan Kandráč20 Apr 2022
Android

Úvod do algoritmov umelej inteligencie #2 - TabuSearch

Jan Kandráč22 Jun 2022
Android

Úvod do algoritmov umelej inteligencie #3 - Simulované žíhanie

Jan Kandráč14 Jul 2022
Android

Úvod do algoritmov umelej inteligencie #4 - Genetické algoritmy

Jan Kandráč30 Aug 2022
Android

Úvod do algoritmov umelej inteligencie #5 - Dijkstrov algoritmus

Jan Kandráč30 Jan 2023
Jan KandráčAndroid Developer