SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL VEDENIA EVIDENCIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V NAŠEJ SPOLOČNOSTI

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Odoslaním svojich kontaktných informácii v rámci súťaže GoodRequest Academy a udelením osobitného súhlasu prostredníctvom funkcionality na našej webovej stránke alebo udelením súhlasu inou formou (napr. emailom) vyjadrujete podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a to najmä v rozsahu identifikačných a kontaktných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail, tel. č.), životopisu, viac informácii poskytnutých o sebe prevádzkovateľovi:  GoodRequest, s.r.o. so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO:  47 419 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 60761/L (ďalej len „prevádzkovateľ“). Súhlas udeľujete na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Doba spracúvania osobných údajov sú 3 roky odo dňa udelenia súhlasu (deň odoslania žiadosti je deň udelenia súhlasu), alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom Vašej vôle. Ako dotknutá osoba prehlasujete, že ste bola informovaná podľa čl. 13 GDPR o nasledujúcich skutočnostiach:

 • Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ, ktorého možno kontaktovať písomne na adrese sídla: Murgašova 2/243, 010 01 Žilina alebo na adrese elektronickej pošty privacy@goodrequest.com.
 • Osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, externý dodávateľ softvéru pre evidenciu uchádzačov - spoločnosť Recruitee B.V. Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandsko. https://recruitee.com/en/security-gdpr
 • Osobné údaje budú uchovávané v lehote určenej prevádzkovateľom a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
 • Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov.
 • Ako dotknutá osoba ste oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 • Spracúvanie osobných údajov dotknutých fyzických osôb nie je spojené s rozhodovaním založeným výlučne na automatizovanom spracúvaní s právnymi účinkami, vrátane profilovania.
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
 1. a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: privacy@goodrequest.com,
 2. b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete v našom Memorande na ochranu osobných údajov.